Skip to content

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez LeczNaturalnie.pl

Regulamin stosowany od dnia 06-06-2020 r.

§1. Postanowienia ogólne       
Definicje:

Usługodawca lub LeczNaturalnie.pl – EURO – BION Paweł Drabczyński, ul. Walerego Wróblewskiego 27 B, 45 – 760 Opole, NIP: 7542700051.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.lecznaturalnie.pl

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która skorzystała z możliwości zadawania pytań Specjaliście, skorzystała z formularza kontaktowego, czy też wyszukała specjalistę na stronie portalu.

Specjalista – korzystający z serwisu, wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.

Profil – zbiór informacji na temat Specjalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.

Rejestracja – proces utworzenia Konta.

Konto – wpis w bazie danych Serwisu,  Specjalistów, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
 2. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Profesjonalistach skatalogowanych według województw, miast i kategorii;

b . udostępnia wyszukiwarkę Profesjonalistów i Placówek;

 1. powiadamia o nowych informacjach i opiniach;
 2. umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań zweryfikowanym Profesjonalistom;
 3. umożliwia zweryfikowanym Profesjonalistom podawanie i korygowanie informacji o sobie, odnoszenie się do opinii Użytkowników oraz odpowiadanie na zadane pytania;

 

 1. LeczNaturalnie.pl świadczy usługi polegające na informowaniu Użytkowników Internetu o praktyce zawodowej Specjalistów poprzez umieszczanie informacji o takiej praktyce w Internecie.

3.W celu świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 LeczNaturalnie.pl może nawiązywać z podmiotami trzecimi stosunki umowne, które są niezbędne dla świadczenia tych usług. W szczególności Usługodawca może zawierać umowy, których celem będzie:

 1. zapewnienie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych,

 2. Założenie konta przez Specjalistę na LeczNaturanie.pl jest bezpłatne, natomiast aktywacja konta jest płatna zgodnie z Cennikiem.
 3. Użytkownik serwisu LeczNaturalnie nie ponosi opłat za korzystanie z serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian opłat od usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
  3. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Specjalistach oraz korzystać z wyszukiwarki.
  4. Użytkownik może również:
  5. wystawiać opinie o Specjalistach;
  6. zadawać pytania Specjalistom;
  7. zgłaszać nadużycia.
  8. Zadanie pytania Specjaliście jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
  10. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
  11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Specjalisty lub Placówki za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie.

§4. Dodawanie opinii i informacji o Specjalistach i Placówkach; zadawanie pytań Specjalistom

 1. Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) Użytkownika.
 2. Opinie i informacje o Specjalistach mogą dotyczyć wyłącznie jego działalności zawodowej.
 3. Opinie i informacje o Specjalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Specjalisty i muszą one dotyczyć konsultacji lub wizyty, która miała miejsce. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp. Wyjątek stanowi opisywanie konsultacji i/lub wizyt dzieci, osób w podeszłym wieku, osób niezdolnych do samodzielnego wystawienia opinii.
 4. Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu jednego Specjalisty. Opinia może dotyczyć kilku konsultacji (wizyt, badań, zabiegów). Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a system Usługodawcy blokuje możliwość dodawania kolejnych opinii. Użytkownik może jednak edytować poprzednio umieszczoną opinię.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Specjalistów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 8. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Specjalistę w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Specjalisty.
 9. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Specjalistów.
 12. Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook lub Google.
 13. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań zadawanych zweryfikowanym Specjalistom.
 14. Zadając pytania Specjaliście, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 15. Zadając Specjaliście pytanie prywatne, Użytkownik zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację pytania oraz na jego umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Ust. 14 stosuje się.

§5. Profile Specjalistów, zweryfikowane Profile

 1. Utworzenie Profilu nowego Specjalisty wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim.
 2. 2. Podstawowe informacje o Specjaliście obejmują: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, województwo, miejscowość wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych lub innych wskazanych w §1 pkt. 1 lit. e i kategorię Profesjonalisty, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów.
 3. Jeden Specjalista może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Specjalistów. Profile powtarzające się będą usuwane.
 4. W polach Profilu oznaczonych odpowiednim komentarzem nie można umieszczać innych informacji niż wynikające z tego komentarza. Dla uniknięcia wątpliwości w polu oznaczonym komentarzem “imię i nazwisko” można wpisać wyłącznie imię i nazwisko danego Specjalisty. Zasada ta stosuje się odpowiednio do innych pól.
 5. Każdy Specjalista może utworzyć swój Profil lub potwierdzić informacje zawarte na Profilu utworzonym uprzednio w Serwisie. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie czyli założenie konta.
 6. Profil utworzony lub potwierdzony przez Specjalistę oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”.
 7. Na Profilu zweryfikowanym Specjalista otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
 8. edytować informacje o sobie;
 9. dodać swoje zdjęcie;
 10. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy;
 11. odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania;
 12. przeglądać statystyki Profilu,
 13. kontaktować się z Użytkownikami.
 14. Specjalista może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Specjalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów). Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 15. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Specjalisty.
 16. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 17. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Specjalisty,, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 18. Zamieszczając w Serwisie odpowiedź na pytanie, Specjalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania /odpowiedzi lub jego/jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji odpowiedzi w Serwisie. Usunięcie Konta przez Specjalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 19. Odpowiadając na pytanie prywatne, Specjalista zezwala Usługodawcy na zanonimizowanie i moderację odpowiedzi oraz na jej umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie. Ust. 12 stosuje się.

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez (i) rejestrację w Serwisie, lub (ii) rejestrację w Serwisie za pomocą serwisu Facebook, lub (iii) zadanie pytania zweryfikowanemu Specjaliście.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Specjalista lub Właściciel: potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Specjalista lub Właściciel przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. W celu Rejestracji Specjalista lub Właściciel wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://www.lecznaturalnie.pl/rejestracja.
 7. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 8. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Specjalista lub Właściciel zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 9. Usługodawca zapewnia Specjalistom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.
 10. Utworzenie nowego Profilu lub przejęcie przez Specjalistę istniejącego Profilu wymaga wypełnienia formularza. Przesyłane przez Profesjonalistę informacje służą wyłącznie potwierdzeniu jego prawa do wykonywania zawodu. Brak przekazania powyższych informacji skutkuje brakiem możliwości utworzenia lub przejęcia Profilu.
 11. Użytkownik będący Właścicielem potwierdza swoje uprawnienia do administrowania Profilem Placówki. W takim przypadku Usługodawca rejestruje Użytkownika jako Właściciela.
 12. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 13. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 14. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 15. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 16. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.
 17. Specjalista może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta
 18. Specjalista może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta, z tym że okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 rok ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Specjalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy Ust. 19 stosuje się.

§7. Odpowiedzialność

 1. Specjalista jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Specjalista zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Specjalistę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Placówek Specjalistów oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Specjalista i Użytkownik przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych Specjalistów i Użytkowników.
 3. Użytkownik lub Specjalista ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Specjalisty. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Specjalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Specjalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 10. LeczNaturalnie.pl w związku z usługami określonymi w §2 ust. 2 nie gwarantuje Specjalistom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub umieszczenia informacji o ich praktyce zawodowej na mapach internetowych, jak również nie zobowiązuje się, że wszyscy Specjaliści zostaną ujęci w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub że informacja o ich praktykach zawodowej będzie umieszczona na mapach internetowych.
 11. LeczNaturalnie.pl nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych.

§8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie zgłasza się bezpośrednio przy danej opinii za pomocą przycisku „zgłoś nadużycie”. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.
 3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: ………………………………
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Specjalisty.
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika lub Specjalistę w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: …………………………..
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownik i Specjalista ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.ploraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.