Skip to content

Polityka prywatności

DLA PLATFORMY

LECZNATURALNIE.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem platformy lecznaturalnie.pl jest Paweł Drabczyński wykonujący działalność gospodarczą pod firmą EURO-BION Paweł Drabczyński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Walerego Wróblewskiego 27B, 45-760 Opole, NIP: 7542700051, REGON: 160319826, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@euro-bion.pl, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą. (jak zdecydują kto będzie właścicielem – to się wtedy wstawi odpowiednie dane)
 2. Dane osobowe Właściciela są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dani 18 lipca 2002 r(Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.).
 3. Administrator danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 4. Przetwarzane zgodnie z prawem,
 5. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 6. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż to jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie platformy www.LeczNaturalnie.pl

§ 2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Właścicieli zbierane przez Administratora wykorzystywane są do celów:
 2. Kontaktowania się z Właścicielem,
 3. Innych czynności związanych z obsługą Konta
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Właścicieli:
 5. Imię i nazwisko, firma
 6. NIP,
 7. Adres/siedziba firmy
 8. Numer telefonu
 9. Adres email
 10. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Właściciela z usług drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne)
 11. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny z którego korzystał Właściciel,
 12. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Właściciela z usługi świadczonej drogą elektroniczną
 13. Informacje o skorzystaniu przez Właściciela z usług świadczonych drogą elektroniczną
 14. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach platformy LeczNaturalnie.pl

§ 3

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z platformy leczNaturalnie.pl przez Właściciela jest całkowicie dobrowolne, ale podanie danych jest konieczne do założenia Konta i Profilu. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art.5 RODO zgodnie , z którym dane powinny być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. RODO w art. Stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne wyłącznie gdy istnieje podstawa prawna czyli:
 3. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 6. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie będzie miało związek z założeniem Konta i korzystaniem z niego przez Właściciela.

§ 4
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Właściciel ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych oraz ich przetwarzania.
 2. Każdemu Właścicielowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości email na adres: ………………@ ………..

§ 5
PLIKI „COOKIES”

 1. Platforma LeczNaturalnie.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Właściciela czy użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na platformie LeczNaturalnie.pl. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania platformy, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Platfromy stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
 4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Właściciela do czasu wylogowania.
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Właściciela lub Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez korzystających z platformy.
 6. „Cookies” „analityczne” służą do opracowania statystyk korzystania ze Platformy.

Właściciel czy też Użytkownik  mają prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Platformy LeczNaturalnie.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.